Foto: Magne Ove Furuseth


 

 

 

Hovedsiden

 

 Plandokumenter


 Faglige prosjekter

   - villreinen  
 

Kart

   - kart

 

 Organisering


Møter
  
 

Aktuelle foredrag

 
PrintRegional plan for Nordfjella er nå vedtatt
20. juni 2014
Den regionale planen er nå enstemmig vedtatt i alle tre fylkesting. Vedtakene er i samsvar med styringsgruppas anbefaling. Se mer om sluttbehandlingen nedenfor.  
Lenker til vedtatt planrapport og plankart.
 
I Sogn og Fjordane vedtok fylkestinget også et nytt punkt 4:
Tillegg til handlingsplanen, punktet vassdragskonsesjonar i vilkårsrevisjonar: Berørte kommunar må delta i det skisserte prosjektet og i dialogmøte.
 
Dette vil bli ivaretatt når handlingsprogrammet utabeides. 
 
 
Sluttbehandling av regional plan
6. juni 2014
Regional plan for Nordfjella skal til sluttbehandling i alle de tre fylkestingene 11. eller 12. juni. Fylkestingene får parallelle saksutredninger og forslag til vedtak (men med ulik målform).
Rådmannens forslag til vedtak:

1.       I henhold til plan- og bygningslovens §8-4 vedtar fylkestinget i Buskerud Regional plan for Nordfjella, med plankart og planrapport datert 06.01.2014.

2.       Fylkestinget ber om at det i samarbeid med de to øvrige fylkeskommunene legges fram en egen sak om videre oppfølging av handlingsplanen.

3.      Vedtaket gjøres under forutsetning av at de to øvrige fylkene fatter likelydende vedtak.

 
Hele saksutredningen for Buskerud kan leses her. Se også lenker til planrapport og plankart.
 
Styringsgruppas planforslag
7. mars 2014
Styringsgruppa for den regionale planen har nå avsluttet sitt arbeid, og konkludert med et enstemmig planforslag. 
I løpet av våren skal dette til politisk behandling i fylkesutvalgene og fylkestingene i de tre fylkene.
Les plandokumentene ved å klikke nedenfor:

Referat fra siste styringsgruppemøt kan leses her

 
Tidligere artikler:
20.12.2013 Møte i styringsgruppa
20.12.2013 Høringsuttalelser
18.09.2013 Åpne informasjonsmøter
02.09.2013 Høring og offentlig ettersyn
09.07.2013 Referat fra styringsgruppemøte 6. og 7. juni
09.07.2013 Styringsgruppas planforslag
31.05.2013 Møte i styringsgruppa 6. og 7. juni 2013
14.05.2013 Konsekvensutredning fra NINA og Mimir
22.03.2013 Konsekvensutredning
22.03.2013 Intern høring av foreløpig planutkast

KOMMUNER

Ål
Hemsedal
Voss

 

  FYLKESMENN

  
   - Buskerud
   - Hordaland

 
Netpublish